STATUTUL  ACTUALIZAT AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ZONA METROPOLITANĂ CLUJ

 

Datele de identificare, voința de asociere, scopul și obiectivele asociației

Denumirea, forma juridică, sediul, durata și patrimoniul

Principiile asociației, funcționarea, domeniile de colaborare și competențele

Calitatea, drepturile și obligațiile membrilor

Veniturile asociației

Organele de conducere, administrare și control

Modificarea actului constitutiv și statutului ascociației

Dizolvarea asociației

Lichidarea asociației

Dispoziții finale

 

Capitolul 1 DATELE DE IDENTIFICARE. VOINȚA DE ASOCIERE, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 1 Datele de identificare ale membrilor fondatori

1.  Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, reprezentat legal prin primar Emil Boc, în baza HCL nr. 415/2008;

2.  Județul Cluj, cu sediul la Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, reprezentat legal prin președinte Alin Păunel Tișe, în baza HCJ nr. 254/29.10.08;

3.  Comuna Aiton, cu sediul la Aiton, reprezentată legal prin primar Nicolae Făgădar, în baza HCL Nr. 54/24.10.2008;

4.  Comuna Apahida, cu sediul la Apahida, str. Libertății, nr. 122, reprezentată legal prin primar Ionel Fărcaș, în baza HCL Nr. 105/31.10.2008;

5.  Comuna Baciu, cu sediul la Baciu, nr. 792, reprezentată legal prin primar Ioan Pop în baza HCL Nr. 66/06.11.2008;

6.  Comuna Bonțida, cu sediul la Bonțida, nr. 446, reprezentată legal prin primar Vasile Baciu, în baza HCL Nr. 49/27.10.2008;

7.  Comuna Borșa, cu sediul la Borșa, nr. 262, reprezentată legal prin primar Mariana Secară, în baza HCL Nr. 58/22.10.2008;

8.  Comuna Căianu, cu sediul la Căianu, str. Principală, nr. 48, reprezentată legal prin primar Vasile Pop, în baza HCL Nr. 65/27.10.2008;

9.  Comuna Chinteni, cu sediul la Chinteni, str. Principală, nr. 144, reprezentată legal prin primar Magdalena Lucia Suciu, în baza HCL Nr. 132/31.10.2008;

10.  Comuna Ciurila, cu sediul la Ciurila, reprezentată legal prin primar Teodor Cristinel Popa, în baza HCL Nr. 34/17.10.2008;

11.  Comuna Cojocna, cu sediul la Cojocna, str. Republicii, nr. 106, reprezentată legal prin primar Sorin Radu Ranga, în baza HCL Nr. 52/31.10.2008;

12.  Comuna Feleacu, cu sediul la Feleacu, nr. 131, reprezentată legal prin primar Nicolae Balea, în baza HCL Nr. 61/23.10.2008;

13.  Comuna Florești, cu sediul la Florești, str. Avram Iancu, nr. 170, reprezentată legal prin primar Ioachim Vancea, în baza HCL Nr. 225/04.11.2008;

14.  Comuna Gilău, cu sediul la Gilău, reprezentată legal prin primar Dumitru Sfârlea, în baza HCL Nr. 186/21.10.2008;

15.  Comuna Gârbău, cu sediul la Gârbău, nr. 5, reprezentată legal prin primar Gheorghe Lucian Broaina, în baza HCL Nr. 56/22.10.2008;

16.  Comuna Jucu, cu sediul la Jucu, nr. 112, reprezentată legal prin primar Ioan Dorel Pojar, în baza HCL Nr. 42/27.10.2008;

17.  Comuna Petreștii de Jos, cu sediul la Petreștii de Jos, nr. 78, reprezentată legat prin primar Ioan Pîrv, în baza HCL Nr. 10/09.10.2008;

18.  Comuna Tureni, cu sediul la Tureni, str. Principală, nr. 243, reprezentată legal prin primar Elena Daniela Mănăilă, în baz HCL Nr. 51/30.10.2008;

19.  Comuna Vultureni, cu sediul la Vultureni, nr. 73, reprezentată legal prin primar Eugen Mureșan, în baza HCL Nr. 48/29.10.2008;

20.  Comuna Sânpaul, cu sediul la Sânpaul, str. Principală, nr. 261 A, reprezentată legal prin Ovidiu Colceriu, în baza HCL Nr. 62/16.09.2009;

21.  Comuna Săvădisla, cu sediul la Săvădisla, str. Principală, nr. 35, reprezentată legal prin primar Tamas Gebe Andrei, în baza HCL Nr. 24/24.03.2016.

 

Art. 2 Exprimarea voinței de asociere

Noi, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale menționate la art. 1 ca urmare a înțelegerii intervenite pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ,

(i)  considerând că formatul instituțional al conlucrării intercomunale și interorășenești este determinat de crearea unui spațiu urbanistic comun al unităților administrativ-teritoriale și de promovarea colaborării dintre acestea;

(ii)  considerând ca fiind determinantă, în planul dezvoltării locale, asocierea colectivităților și autorităților teritoriale în probleme precum: dezvoltarea economică și investițională zonală, urbană și rurală, protecția mediului înconjurător, ameliorarea și dezvoltarea infrastructurilor, precum și a serviciilor oferite cetățenilor în vederea creșterii bunăstării acestora și a prosperității unităților administrative membre ale asociației;

(iii)  considerând că rezultatele asocierii vor deveni subiecte de derulare a unor acorduri și înțelegeri viitoare în domenii economice, sociale și administrative, precum și în alte domenii specifice de parteneriat și colaborare;

(iv)  considerând că prin prezenta asociere se va asigura participarea colectivităților și autorităților locale ale membrilor la realizarea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale, precum și a zonei in domenii comune de interes;

(v)  considerând că asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii părților semnatare și că aceasta poate să contribuie la dezvoltarea durabilă locală;

(vi)  decise fiind să favorizeze această asociere și să contribuie astfel la progresul economico-social al localităților și unităților administrativ-teritoriale semnatare, precum și la coeziunea economică și socială care unește populația acestora,

(vii)  luând în considerare faptul că municipiul Cluj-Napoca a fost declarat pol de creștere și beneficiază de avantaje în atragerea de fonduri comunitare și naționale

 

în conformitate cu următoarele acte normative:

 

1.  Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare

2.  Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

3.  Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare

4.  Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare

5.  Legea nr. 3/2003 de aprobare a OG nr. 71/2002

6.  Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare

7.  OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare

8.  Legea nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare

9.  Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare

10.  HG nr. 998/2008

și ca persoanele juridice prin reprezentanții săi legali,

 

am hotărât,

 

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, și în deplină concordanță cu prevederile legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ, care să promoveze interesele noastre comune.

 

Art. 3 Scopul și obiectivele asociației

Misiunea

Asocierea are ca misiune stimularea și sprijinirea creșterii prosperității zonei și a bunăstării cetățenilor acesteia.

Scopul asocierii

Scopul asocierii este dezvoltarea durabilă a zonei metropolitane Cluj prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

Obiective

Asocierea vizează ca obiective cu caracter specific:

-  încurajarea dezvoltării socio-economice, cu abordarea integrată a creșterii economice, dezvoltării sociale și protecției mediului în zona metropolitană Cluj, exploatând statutul de pol de creștere al municipiului Cluj-Napoca.

-  coordonarea dezvoltării spațiale a unităților administrativ-teritoriale membre corelat cu dezvoltarea infrastructurii,

-  încurajarea dezvoltării în ZONA METROPOLITANĂ CLUJ a unei economii de piață competitive internațional,

-  creșterea calității vieții și promovarea coeziunii teritoriale, economice și sociale din ZONA METROPOLITANĂ CLUJ,

-  înlăturarea disparităților dintre localități în condițiile indicatorilor și a nivelului de dotare prevăzut de legea 351/2001,

-  promovarea protecției mediului, cu utilizarea rațională a resurselor naturale conservarea biodiversității,

-  stimularea inovării și a folosirii tehnologiei informaționale și a comunicațiilor în dezvoltarea durabilă a polului de creștere,

-  îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie și a coordonării dezvoltării serviciilor publice.

Activități ale asociației

Asocierea se direcționează către următoarele principale activități:

a.  elaborarea, menținerea și implementarea unui concept strategic coerent de dezvoltare durabilă a zonei metropolitane;

b.  dezvoltarea de proiecte și programe proprii și în regim de parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate, pentru dezvoltarea zonei metropolitane;

c.  elaborarea de documentații tehnico-economice pentru atragerea de fonduri de finanțare nerambursabilă în vederea dezvoltării zonei metropolitane, luând în considerare toate obiectivele specifice precizate;

d.  promovarea strategiei de dezvoltare economică a zonei și realizarea marketingului acesteia în relațiile cu investitorii;

e.  atragerea de investiții directe pentru zonă, atât din categoria celor străine, cât și a celor autohtone;

f.  promovarea și susținerea activității sectorului de întreprinderi mici și mijlocii, incluzând facilitarea acestora de a accede la finanțări de pe piețele de capital sau din surse provenite din fonduri internaționale;

g.  alte activități relevante pentru dezvoltarea Zonei Metropolitane Cluj;

h.  orice alte activități care vizează generarea resurselor proprii de finanțare;

i.  elaborarea, pe baza Planurilor Urbanistice Generale ale fiecărei unități administrative-teritoriale ale zonei, a Planului de Amenajare a Teritoriului Intercomunal al Zonei Metropolitane Cluj;

j.  îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie a unităților administrativ-teritoriale care compun asociația și a întregii zone metropolitane;

k.  dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice;

l.  dezvoltarea turismului și a sectorului terțiar;

m.  dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;

n.  promovarea de soluții integrate și eficiente în vederea construcției de locuințe sociale, participarea activă la programe privind crearea de locuri de muncă și îmbunătățire a nivelului de trai;

o.  elaborarea de strategii, programe, studii și anchete de specialitate în scopul inventarierii problemelor cu care se confruntă populația și diferitele categorii de cetățeni din zona metropolitană;

p.  prevenirea și combaterea infracționalității și a diferitelor comportamente de risc în rândul populației din unitațile administrativ-teritoriale care compun asociația;

q.  încurajarea și promovarea participării școlare și a creșterii nivelului de educație și cultură în rândul tinerilor și a altor categorii vulnerabile;

r.  organizarea de colecte publice și strângere de fonduri;

s.  acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, dezvoltării economice durabile, protecției mediului, precum și în alte domenii de interes general ce privest viața publică;

t.  alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

Capitolul 2 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ȘI PATRIMONIUL

Art. 4 Denumirea asociației

(i)  Denumirea asociației este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLTANĂ CLUJ și se va identifica sub acest nume care va fi folosit în toate actele emise.

(ii)  Abreviat se va utiliza prescurtarea ADI-ZMC.

 

Art. 5 Forma juridică a asociației

Forma juridică a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ este de persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică, apolitică, constituită în vederea atingerii scopului și obiectivelor asociației.

Art. 6 Însemnele asociației

Asociația va avea ștampilă, siglă și însemne proprii.

Art. 7 Sediul asociației

(i)  Sediul asociației este în România, jud. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 2, ap. 4.

(ii)  Sediul asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director și de administrație.

(iii)  Asociația poate constitui filiale ca structuri teritoriale având organe de conducere proprii și  patrimoniu distinct de cel al asociaiei, poate iniția sau participa la constituirea de alte asociații, consorții și/sau societăți comerciale, atât în zonă, cât și în țară sau în străinătate, în funcție de necesitățile sale de funcționare.

Art. 8 Durata asociației

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ se constituie pe termen nelimitat, cu începere de a data înregistrării în Registrul Asociațiilr și Fundațiilor.

Art. 9 Patrimoniul inițial al asociației

Patrimoniul la data constituirii asociației este de 600 lei.

 

Capitolul 3 PRINCIPIILE ASOCIAȚIEI, FUNCȚIONAREA, DOMENIILOR DE COLABORARE ȘI COMPETENȚELE

Art. 10 Principiile asociației

Unitățile administrativ-teritoriale membre pornesc la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ determină de nevoia de colaborare, pentru a realiza un teritoriu solidar din punct de vedere social și competitiv din punct de vedere economic, având ca bază principiile expuse în Carta Europeană a autoguvernării locale:

(1)  Principiile dezvoltării durabile

(2)  Principiul coeziunii economice și sociale: unitățile administrativ-teritoriale membre vor susține promovarea unei dezvoltări generale armonioase a zonei, în vederea formării unui teritoriu unitar coeziv și competitiv;

(3)  Principiul specializării: unitățile administrativ-teritoriale membre pot transfera către asociație unele activități specifice intrând în sfera lor de competență , cu acordul consiliului deliberativ al unității respective. Ca un principiu general, activitățile cu arie de aplicație la nivelul zonei metropolitane pe care autoritatea nu le poate adresa singură se vor transfera asociației, rămânând ca activitățile cu impact mai restrâns, local, din cadrul aceleiași competențe să rămână a fi în continuarea la latitudinea unității administrativ-teritoriale respective.

 

Art. 11 Condiții de funcționare

(1)  Constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONE METROPOLITANĂ CLUJ  se face în cadrul legislativ existent, în condițiile păstrării autonomiei fiecărei unități administrativ-teritoriale membre.

(2)  Organizarea și funcționarea ZONEI METROPOLITANE CLUJ este orientată spre o dezvoltare echilibrată; în modul de distribuție a beneficiilor se va ține cont și de contribuția fiecărui membru.

(3)  Relațiile de interes comun sunt definite prin planul de politici, programe și proiecte de dezvoltare și amenajare a teritoriului, stabilite prin Planul Integrat de Dezvoltare a ZONEI METROPOLITANE CLUJ.

(4)  Planul de amenajare a teritoriului intercomunal al ZONEI METROPOLITANE CLUJ precum și Planurle de Amenajare Teritorială vor fi cumulate coordonat și în concordanță cu dorințele și nevoile unităților administrativ-teritoriale membre, astfel încât aceste planuri să nu genereze externalități negative asupra altor unități administrative învecinate.

 

Art. 12 Domenii de colaborare

(1)  Amenajarea teritoriului zonal pe baza planului de amenajare a teritoriului intercomunal al ZONEI METROPOLITANE CLUJ;

(2)  Politici și programe sectoriale privind dezvoltarea economică, locuințele, utilitățile și serviciile publice;

(3)  Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;

(4)  Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;

(5)  Mediul înconjurător;

(6)  Politici și programe în domeniile sănătății, culturii, sportului și turismului;

(7)  Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;

(8)  Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

 

Art. 13 Competențele membrilor asociației

Fiecare dintre asociați are dreptul egale în exercitarea următoarelor componente.

(1)  Politica localităților

-  Dezvoltarea locală și zonală, precum și proiecte sociale și culturale de interes comun;

-  Ordinea publică din zona metropolitană;

-  Dezvoltarea resurselor umane și educația.

(2)  Amenajarea teritoriului

-  Realizarea și actualizarea coordonată a planului urbanistic general și a planurilor de amenajare sectorială;

-  Inițierea și realizarea de planuri și proiecte urbanistice de interes comun;

-  Crearea identității urbanistice a zonei.

(3)  Dezvoltarea economică

-  Promovarea zonei ca și destinație pentru investitori, în special în vederea atragerii de investiții directe;

-  Acțiuni specifice de dezvoltare economică care urmăresc interesul comun.

(4)  Serviciile și utilitățile publice

-  Organizarea transportului metropolitan al zonei;

-  Organizarea și gestionarea utilităților și serviciilor publice;

-  Realizarea și gestionarea elementelor de patrimoniu imobiliar.

(5)  Locuințele

-  Elaborarea de programe comune de locuințe;

-  Elaborarea de politici și programe pentru realizarea de locuințe sociale;

-  Activități de ameliorare a fondului existent de locuințe.

(6)  Mediul

-  Elaborarea de programe comune de protejare și conservare a mediului natural;

-  Elaborarea și realizarea de programe de combatere a poluării apei, aerului și a solului;

-  Acțiuni de depozitare/valorificare a deșeurilor.

(7)  Altele

-  Realizarea de unități agroindustriale, turistice etc. de interes comun pentru localitățile zonei;

-  Semnalizarea, publicitatea și reclamele, promovarea unitară a zonei;

-  Susținerea financiară și dotarea structurilor organizatorice ale zonei metropolitane;

 

Art. 14 Competențe delegate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ

Asociații fondatori hotărăsc de comun acord delegarea următoarelor competențe legate de:

(1)  Actualizarea Planului integrat de dezvoltare pentru ZONA METROPOLITANĂ CLUJ

-  Adaptarea și dezvoltarea continuă a Planului integrat de dezvoltare pentru ZONA METROPOLITANĂ CLUJ ținând cont de evoluția demografică economică și culturală locală și de contextul macro-economic.

(2)  Amenajarea teritoriului

-  Susținerea activității direcțiilor de urbanism ale municipiului și județului în vederea armonizării planurilor urbanistice (PUG, PUZ, PUD) ale zonei de referință cu strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane, prin furnizarea documentațiilor solicitate;

-  Inițierea și realizarea de planuri de amenajare teritorială de interes comun.

(3)  Promovarea ZONEI METROPOLITANE CLUJ

-  Crearea unui concept de marcă („brand”) a ZONEI METROPOLITANE CLUJ, respectiv promovarea acesteia pe piață conform unui plan coerent și viabil, cu efectuarea, direct sau prin servicii contractante, de acțiuni de atragere a investitorilor privați, cu precădere a investițiilor directe. Gestionarea investițiilor atrase se transferă de către asociație în beneficiul unităților administrative membre care dețin teritoriile respective.

(4)  Servicii și utilități publice

-  Elaborarea studiilor necesare pentru realizarea de cereri de finanțare nerambursabilă în vederea reabilitării și modernizării elementelor de infrastructură urbană și metropolitană, necesare susținerii dezvoltării economice: sisteme de apă, canalizare și epurare, salubritate, termice, infrastructură de transport etc.

-  Organizarea transportului metropolitan al zonei, respectiv organizarea și gestionarea serviciilor publice comune ale zonei, ca activități care se transferă ulterior unităților administrativ-teritoriale membre.

(5)  Managementul finanțărilor pentru proiecte de dezvoltare

-  Programe și proiecte de impact pentru zonă, care beneficiază de finanțări și co-finanțări internaționale;

-  Programe și proiecte realizate prin finanțări proprii ale unităților administrativ-teritoriale membre.

-  Subvențiile și contribuțiile membrilor pentru susținerea activităților zonei.

(6)  Reprezentarea ZONEI METROPOLITANE CLUJ

-  Reprezentarea ZONEI METROPOLITANE CLUJ ca și zonă de dezvoltare economică și spațiu urbanistic, în scopuri care privvesc interesele generale ale zonei (promovarea ZMC  ca destinație pentru investitori, promovarea unor sectoare economice specifice cum ar fi turismul, sectorul manufacturiei etc.)

(7)  Alte competențe

-  Se stabilesc în baza aprobării Adunării Generale sau Consiliul director și de administrație, după caz.

 

Capitolul 4 CALITATEA, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Art. 15 Calitatea de membru

(1)  Conform principiului liberei asocieri, poate fi membru al asociației orice persoană fizică sau juridică interesată în sprijinirea asociației de dezvoltare intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ, dacă Consiliul director și de administrație sau Adunarea Generală a asociaților consideră aderarea ca fiind oportună. În baza acestui deziderat, membrii asociației pot fi de următoarele categorii:

(a)  Membri Fondatori: unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale Actului Constitutiv; respectiv: Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, Comuna Aiton, Comuna Apahida, Comuna Baciu, Comuna Bonțida, Comuna Borșa, Comuna Căianu, Comuna Chinteni, Comuna Ciurila, Comuna Cojocna, Comuna Feleacu, Comuna Florești, Comuna Gilău, Comuna Gârbău, Comuna Jucu, Comuna Petreștii de Jos, Comuna Tureni, Comuna Vultureni, ca unități administrative-teritoriale;

(b)  Membri Asociați – unități administrativ-teritoriale aflate în proximitatea, sau având un interes economic regional coerent cu ZONA METROPOLITANĂ CLUJ;

(c)  Membri Consultativi – persoane fizice sau juridice care optează pentru aderarea la asociație și manifestă interes în participarea la programele, proiectele și activitățile asociației;

(d)  Membri Observatori – instituții financiare naționale sau internaționale, ambasade, organizații românești sau străine care susțin și sprijină tehnic și/sau financiar interesele membrilor fondatori în vederea atingerii obiectivelor asociației.

(2)  Dobândirea, retragerea sau pierderea calității de Membru Fondator se face prin hotărâre a consiliului deliberativ a unității administrativ-teritoriale membre. Orice cerere de retragere își produce efectele de la data comunicării acesteia. Adunarea Generală poate dispune pierderea calității de membru fondator în cazul în care, timp de doi ani consecutivi, unitatea administrativ-teritorială în cauză nu își îndeplinește obligațiile față de asociație. Obligațiile membrilor fondatori nu pot fi retrase decât în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației.

(3)  Dobândirea, retragerea sau pierderea calității de Membru Asociat se face similar procedurilor aplicate membrilor fondatori.

(4)  Dobândirea, retragerea sau pierderea calității de Membru Consultativ se face la cerere, adresată Consiliului director și de administrație al asociației. Membrii cu rol consultativ pot fi invitați de către Consiliul director și de administrație, fiind experți voluntari atrași cu prioritate din domeniile de interes pentru organizație dar și din: agenții guvernamentale, mediul de afaceri, grupuri profesionale, chiar ai donatorilor. Adunarea Generală poate dispune pierderea calității de membru consultativ în cazul în care, timp de un an, organizația în cauză nu își îndeplinește obligațiile față de asociație. Obligațiile membrilor consultativi nu pot fi retrase decât în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației.

(5)  Dobândirea, retragerea sau pierderea calității de Membru Observator se face la cererea organismului de conducere administrativă a instituției sau organizației respective, adresată Consiliului Director și de administrație al asociației, act ce va fi adus la cunoștința Adunării Generale a Asociației însoțit de motivele invocate.

(6)  Denunțarea unilaterală a unui acord de asociere, în orice situație, nu duce automat la ștergerea obligațiilor membrului care face denunțarea.

(7)  Adunarea Generală a Asociației poate denunța unilateral orice acord de asociere dacă consideră că au fost lezate interesele zonei, la propunerea Consiliului Director și de administrație.

 

Art. 16 Drepturile membrilor

(1)  Membrii Fondatori ai asociației au următoarele drepturi:

(a)  Să beneficieze de baza de date și informații a asociației;

(b)  Să fie consultați în toate problemele de interes ale zonei;

(c)  Să ia parte, prin reprezentanții desemnați, la întrunirile, ședințele și adunările Consiliului Director;

(d)  Să ia parte la întocmirea materialelor de interes pentru zonă;

(e)  Să exprime orice fel de opinii asupra documentelor elaborate în cadrul asociației;

(f)  Să solicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de activitatea zonei;

(g)  Să fie informați asupra programelor și proiectelor de dezvoltare a zonei;

(h)  Să formuleze solicitări și propuneri de proiecte privind dezvoltarea zonei;

(i)  Să beneficieze de rezultatul activităților desfășurate de asociație.

(2)  Membrii Asociați au următoarele drepturi:

(a)  Să beneficieze, începând de la data dobândirii calității de membru asociat, de aceleași drepturi ca și membrii fondatori.

(3)  Membrii Consultativi au următoarele drepturi:

(a)  Să beneficieze de baza de date și informații a asociației, cu excepția celor cu caracter confidențial;

(b)  Să participe, fără drept de vot, la ședințele ordinare sau extraordinare ale Adunării Generale;

(c)  Să prezinte structurii operaționale a asociației orice fel de opinii asupra politicilor și planurilor acesteia, precum și să contrubuie cu sugestii la îmbunătățirea activităților asociației;

(d)  Să fie menționați în publicațiile publicitare ale asociației.

(4)  Membrii Observatori au următoarele drepturi:

(a)  Să participe, fără drept de vot, la ședințele ordinare ale Adunării Generale;

(b)  Să prezinte structurii operaționale a asociației orice fel de opinii asupra politicilor și planurilor acesteia, precum și să contrubuie cu sugestii la îmbunătățirea activităților asociației;

(c)  Să fie menționați în publicațiile publicitare ale asociației, dacă au contribuit în vreun fel la atingerea obiectivelor specifice ale asociației.

Art. 17 Obligațiile membrilor

(1)  Membrii Fondatori au următoarele obligații:

(a)  Să respecte prevederile Statutului, hotărârile Adunării Generale și deciziile Comitetului director și de administrație;

(b)  Să achite pe baza facturii emise de Asociație o contribuție anuală de 0,5 lei pentru fiecare locuitor cu domiciliul în localitatea respectivă, conform datelor furnizate de directia de evidență a persoanelor la data de 01 ianuarie a anului în curs, în vederea acoperirii cheltuielilor bugetare ale Asociației.

(c)  Alte obligații cae pot fi stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul director și de administrație, în vederea atingerii obiectivelor specifice ale asociației;

  (1^1)  Județul Cluj va achita o contribuție anuală în cuantum de 150.000 lei, astfel cum a fost stabilită și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 254/2008.

(2)  Membrii Asociației au următoarele obligații:  

(a)  Membrii asociați au, începând de la data dobândirii calității de membru asociat, aceleași obligații ca și membrii fondatori.

(3)  Membrii Consultativi și Membrii Observatori au următoarele obligații:

(a)  Să respecte prevederile Statutului asociației;

(b)  Să achite contribuția anuală stabilită de Consiliul Director și de administrație al asociației;

(c)  Să nu aduce atingere imaginii și intereselor asociației.

Capitolul 5 VENITURILE ASOCIAȚIEI

Art. 18 Sursele patrimoniale și de venit ale asociației

1.  Patrimoniul inițial constituit în baza Actului Constitutiv al asociației.

2.  Contribuțiile anuale ale membrilor.

3.  Donații sponsorizări sau legate.

4.  Venituri provenite din activități economice, comerciale și de servicii proprii.

5.  Dividende rezultate din activitățile societăților comerciale înființate de asociație.

6.  Dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale.

7.  Subvenții obținute de la bugetul de stat, de a bugetele locale, sau alte surse legale de pe teritoriul țării.

8.  Finanțări de la instituții, organizații și organisme naționale și internaționale.

9.  Alte venituri obținute în scopul desfășurării activităților prevăzute prin Statut. Veniturile obținute de asociație se folosesc exclusiv în vederea realizării scopului și obiectivelor prevăzute în statut.

Art. 19 Alte condiții de venituri

(1)  Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute din activitatea acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației.

(2)  Asociația poate crea organizații subordonate sau participă la constituirea de organizații în parteneriat cu organizații similare, cu societăți comerciale interesate de atingerea obiectivelor asociației, iar eventualele rezultate financiare determinate în acest fel se vor aloca exclusiv pentru dezvoltarea proprie a structurilor sale.

(3)  Asociația poate constitui filiale ca structuri teritoriale având organe de conducere proprii și patrimoniu distinct de cel al asociației, în vederea reprezentării sale sau obținerii de venituri pentru interesele zonei și ale asociației.

(4)  Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an și se încheie la data de 31 decembrie, cu excepția primului an, când începe la data înregistrării asociației ca persoană juridică.

Capitolul 5 ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Art. 20 Componența

Organele asociației sunt:

(1)  Adunarea Generală, ca organism de conducere a asociației;

(2)  Consiliul director și de administrație, ca organism de administrare executivă a asociației;

(3)  Directorul general, ca organ tehnic operațional al asociației;

(4)  Cenzorul, ca organ de control financiar.

Art. 21 Adunarea Generală a Asociației

(1)  Adunarea Generală a Asociației este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociației. Reprezentanții fiecărui membru în Adunarea Generală sunt desemnați de consiliile deliberative. Cu excepția Județului Cluj, numărul reprezentanților membrilor va fi proporțional cu populația, un reprezentant de 10.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un reprezentant de fiecare membru. Județul Cluj va fi reprezentat de 4 persoane. În situația acceptării de noi membri în asociație, unitățile administrativ-teritoriale care au dobândit calitatea de membri asociați vor fi reprezentați în Adunarea Generală a Asociației în mod similar. Numărul total al reprezentanților în Adunarea Generală este, la momentul constituirii, de 56 de persoane, structural după cum urmează:

 

 

Denumirea

Populația stabilită la 1 ianuarie 2008

Număr de reprezentanți

1.

Comuna Aiton

1236

1

2.

Comuna Apahida

9545

1

3.

Comuna Baciu

8479

1

4.

Comuna Bonțida

5054

1

5.

Comuna Borșa

1603

1

6.

Comuna Căianu

2470

1

7.

Comuna Chinteni

2766

1

8.

Comuna Ciurila

1451

1

9.

Comuna Cojocna

4451

1

10.

Comuna Feleacu

3610

1

11.

Comuna Florești

22.813

2

12.

Comuna Gârbău

2630

1

13.

Comuna Gilău

8292

1

14.

Comuna Jucu

4137

1

15.

Comuna Petreștii de Jos

1740

1

16.

Comuna Tureni

2512

1

17.

Comuna Vultureni

1438

1

18.

Municipiul Cluj-Napoca

324.576

32

19.

Județul Cluj

692021

4

20.

Sânpaul

2.382

1

21.

Săvădisla

4.392

1

(2)  Adunarea Generală a Asociației are drept de control permanent asupra activităților Consiliului Director și de administrație, a Directorului general și a Cenzorului, în limita prerogativelor acordate prin Statut.

(3)  Atribuțiile Adunării Generale a Asociației se referă la:

(a)  Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

(b)  Modificarea și completarea actului constitutiv și a Statutului asociației;

(c)  Stabilirea modalității de exercitare a votului;

(d)  Adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului director și de administrație;

(e)  Aprobarea bugetului anuale de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

(f)  Prerogativele și limitele mandatului Consiliului director și de administrație;

(g)  Alegerea și revocarea Cenzorului;

(h)  Aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen lung a asociației și /sau zonei;

(i)  Aprobarea proiectelor supuse dezbaterii de către Consiliul director și de administrație;

(j)  Confirmarea de noi membri, precum și excluderea unor membri din cadrul asociației;

(k)  Înființarea de filiale;

(l)  Dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

(m)  Orice alte contribuții prevăzute de lege sau rezultate din statutul asociației.

(4)  Adunarea Generală a Asociației hotărăște asupra finanțării unor obiective majore de interes comun și stabilește modificarea cotelor de contribuție ale membrilor. Hotărârile Adunării Generale vor fi supuse dezbaterii și informării consiliilor deliberative membre, în condițiile în care aceste finanțări converg cu competențele acestora.

(5)  Hotărârile consiliilor deliberative ale unităților administrati-teritoriale membre, care sunt contrare unor hotărâri ale Adunării Generale, reprezintă dreptul de ”veto” al membrilor fondatori și funcționează exclusiv față de teritoriul administrativ al membrilor care se opun aprobării unor obiective majore de interes comun sau unor finațări cu privire la acestea.

(6)  Dreptul de ”veto” al membrilor fondatori poate fi enunțat doar de către ordonatorul de credite al unității administrativ-teritoriale respective sau, în lipsa lui, de către reprezentantul împuternicit al acestuia.

Art. 22 Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale a Asociației

(1)  Actul de autoritate al Adunării Generale a Asociației este hotărârea, iar votul se acordă doar de către reprezentanții membrilor.

(2)  Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului, devin obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală a Asociației sau au votat împotrivă, cu excepția acelor hotărâri care contravin hotărârilor consiliilor deliberative ale membrilor.

(3)  Hotărîrile Adunării Generale a Asociației, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când s-a luat la cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

(4)  Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai recursului.

(5)  Adunarea Generală a Asociației se întrunește anual, în ședințe ordinare, la convocarea președintelui în exercițiu al asociației.

(6)  Adunarea Generală a Asociației se poate întruni ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea președintelui Asociației, a Consiliului director și de administrație sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor asociației.

(7)  Convocarea trebuie să cuprindă locul, data, ora și proiectul ordinii de zi, urmând ca aceasta să fie comunicată membrilor asociației cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării Generale ordinare sau 3 zile înainte de cea extraordinară.

(8)  Adunarea Generală a Asociației este legal constituită dacă participă cel puțin 2/3 din numărul membrilor Asociației. Neîntrunirea cvorumului necesar conduce la stabilirea unei noi convocări, pentru o dată ulterioară stabilită de către președintele Consiliului Director și de administrație. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală a Asociației este considerată legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți. Dacă o unitate administrativ-teritorială nu trimite reprezentanți la 3 convocări consecutive se consideră exclusă de drept din Asociație.

(9)  Toate hotărârile Adunării Generale a Asociației se iau cu votul majorității simple a reprezentanților membrilor Asociației.

(10) Adunarea generală are drept de control permanent asupra Consiliului director și de administrație și a cenzorului.

Art. 22^1 Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale a Asociației:

(1)  Adunarea Generală poate adopta hotărâri prin procedura scrisă.

(2)  Acordul membrilor Adunării Generale privind adoptarea hotărârilor prin procedură scrisă se transmite de către aceștia, în format electronic și pe fax, pe adresa secretariatului Asociației.

(3)  Hotărârile se consideră aprobate în procedura scrisă , dacă acordul este dat  de majoritatea simplă a membrilor Adunării Generale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de hotarâre.

(4)  În textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedură scrisă conform alin. (1) – (3), se specifică modalitatea de adoptare a acesteia.

(5)  Hotărârile adoptate în procedură scrisă se comunică de către secretariatul Asociației, în decurs de 5 zile, lucrătoare de la data adoptării acestora tuturor membrilor asociați, instituțiilor, organismelor și persoanelor interesate.

Art. 23 Incompatibilități

(1)  Reprezentantul, în Adunarea Generală a Asociației, al unei unități administrativ-teritoriale membre care, într-o anumită problemă supusă unei hotărâri a acesteia, este interesat personal sau prin soțul său ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici prin vot.

(2)  Asociații care încalcă dispozițiile alin. (1) sunt răspunzători de daunele cauzate asociației dacă fără votul său nu se obține majoritatea cerută.

Art. 24 Consiliul Director și de administrație

(1)  Consiliul Director și de administrație asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociației. El este alcătuit, ca titulari, din primarii unităților administrativ-teritoriale membre și președintele consiliului județean. Pe bază de împuternicire, oricare dintre membrii titulari ai Consiliului Director poate să desemneze persoane care să reprezinte unitatea administrativ-teritorială respectivă în ședințele și întrunirile acestui for;

(2)  În exercitarea competenței sale, Consiliul director și de administrație al asociației procedează după cum urmează:

(a)  Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul de activități pentru perioada următoare;

(b)  Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;

(c)  Angajează asociația în relația cu autoritățile publice naționale și străine, cu finanțatori și organisme internaționale, precum și cu alte foruri a căror participare este necesară în vederea obținerii de finanțări nerambursabile și rambursabile pentru realizarea unor obiective de interes comun;

(d)  Desemnează dintre membrii săi un Vice-Președinte;

(e)  Aprobă statutul funcțional al personalului angajat al asociației (organigrama, fișe de post, ROI,ROF, Programul Calității);

(f)  Conduce activitățile de actualizare a Planului integrat de dezvoltare a ZONEI METROPOLITANE CLUJ și dezvoltă planuri de implementare și programe specifice pentru dezvoltarea zonei metropolitane.

(g)  Decide asupra inițierii unor proiecte de interes comun și le propune spre aprobare consiliilor deliberative ale membrilor asociației direct implicate;

(h)  Desemnează și revocă Directorul General la propunerea președintelui Consiliului director și de administrație;

(i)  Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat de Adunarea Generală a asociației sau stabilite de Adunarea Generală a Asociației.

(3)  Membrul din Consiliul dirctor și de administrație care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Consiliului director și de administrație, este interesat personal sau prin soțul său, ascendeții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

(4)  Membrul din Consiliul dirctor și de administrație care încalcă dispozițiile alin. (3) este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul său nu se obține majoritatea certută.

(5)  Membrii Consiliul dirctor și de administrație pot desemna, pe domenii de specialitate, personal din cadrul unităților administrativ-teritoriale membre care să exercite atribuțiuni de legătură curentă cu personalul anhajat din cadrul asociației.

(6)  Consiliul dirctor și de administrație se întrunește trimestrial sau de câte ori este necesar, la convocarea președintelui în exercițiu sau la cererea a cel puțin ½ dintre reprezentanții unităților administrativ-teritoriale membre;

(7)  Convocarea Consiliul dirctor și de administrație se face cu cel puțin cinci zile înaintea ședințelor iar în situații care reclamă urgență cu cel puțin 2 zile. Convocarea se face în scris, de către președintele Consiliului dirctor și de administrație, precizându-se ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării ședinței;

(8)  Ședințele Consiliului dirctor și de administrație sunt lega constituite dacă este prezentă majoritatea simplă a membrilor săi, iar deciziile se iau cu votul a cel puțin 3/5 dintre membrii Asociației. Ședințele sunt conduse de președinte sau de persoana desemnată de acesta în cadrul consiliului;

(9)  În cadrul Consiliului Director și de administrație, fiecare unitate administrativ-teritorială reprezintă un vot.

(10)Deciziile luate de Consiliul director și de administrație se comunică membrilor și sunt obligatorii pentru toți membrii asociației.  Deciziile Consiliului director și de administrație se semnează de către Președinte, iar în lipsa acestuia, pentru conformitate, de către Vice-Președinte. Lucrările Consiliului dirctor și de administrație sunt consemnate în procese verbale și se semnează de Președinte și de membrii prezenți. Aceste documente sunt redactate și arhivate prin grija Directorului general.

(11) Președintele Consiliului Director și de administrație al Asociației este președintele statutar al Asociației. Funcția de Președinte este deținută de reprezentantul municipiului Cluj-Napoca. Acesta îndeplinește următoarele atribuții;

(a)  Convoacă și conduce lucrările Adunării Generale a Asociației și cele ale Consiliului director și de administrație;

(b)  Reprezintă asociația în legătură cu terții;

(c)  Semnează actele și documentele adoptate de organele asociației;

(d)  Coordonează activitatea Consiliului director și de administrație;

(e)  Urmărește și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, a deciziilor, altor documente și măsuri, stabilite de Adunarea Generală a Asociației și de Consiliul director și de administrație;

(f)  Propune Consiliului director și de administrație numirea și revocarea directorului general al asociației;

(g)  Propune Adunării Generale numirea și revocarea Cenzorului.

(12)Vice-Președintele Consiliului director și de administrație îndeplinește următoarele atribuții:

(a)  Îndeplinește toate atribuțiile președintelui în absența acestuia;

(b)  Îndeplinește orie alte atribbuții încredințate de președinte și de Consiliul Director și de administrație.

Art. 25 Directorul General

Directorul general are ca atribuțiuni:

(a)  Îndeplinește atribuțiuni de natură operațională atribuite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare

(b)  Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației

(c)  Îndeplinește orice alte sarcini dispuse de Președinte și Consiliul director și de administrație.

Art. 26 Controlul financiar

(1)  Controlul financiar intern al asociației este asigurat, conform art. 27 din OG 26/2000, de un Cenzor propus de președintele Consiliului director și de administrație al asociației și aprobat de Adunarea Generală.

(2)  Cenzorul va deține calitatea de Expert Contabil în condițiile legii. Niciun membru al Consiliului Director și de administrație sau al structurii angajate din subordinea Directorului general nu poate fi cenzor.

(3)  În realitatea competenței sale, cenzorul are ca atribuțiuni:

(a)  Verificarea modului în care sunt administrate bunurile asociației;

(b)  Întocmirea rapoartelor pe care le prezintă Consiliului director și de administrație și Adunării Generale.

(c)  Poate participa la ședințele Consiliului Director și de administrație, fără drept de vot;

(d)  Îndeplinirea oricăror alte atribuții de control financiar prevăzute în Statut și/sau stabilite de Adunarea Generală a asociației.

Capitolul 7 MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI ASOCIAȚIEI

Art. 27 Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației se poate face în următoarele condiții:

(1)  Modificarea sau completarea oricăror prevederi stabilite prin actul constitutiv și/sau prin statutul asociației se face prin înscrierea acestora în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 8 DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI

Art. 28 Asociația se dizolvă de drept prin:

(1)  Imposibilitatea realizării obiectivelor pentru care a fost constituită asociația, dacă în termen de 3 ani de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestora; constatarea se realizează prin hotărâre a judecătoriei în care a fost înregistrată asociația, la cererea oricărei persoane interesate.

(2)  Procedurile de dizolvare sunt realizate conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 9 LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 29 Lichidarea asociației se poate realiza după cum urmează:

(1)  În cazurile de dizolvare prevăzute la cap. 8 a Statutului, Adunarea Generală a Asociației va desemna, în condițiile legii, un lichidator.

(2)  Odată cu numirea lichidatorului, atribuțiile tuturor organelor de conducere ale asociației încetează, în conformitate cu prevederile legii.

(3)  Dizolvarea, lichidarea și radierea din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor se vor efectua prin procedurile legale aferente.

(4)  Lichidarea asociației se poate face, în fapt, de către orice persoană care manifestă un drept legal la un asemenea demers, dacă acea persoană se consideră lezată în relațiile pe care le are cu asociația, cu condiția respectării legislației în vigoare cu privire la reorganiarea și lichidarea judiciară.

(5)  Asociația se poate apăra de orice tentativă de lichidare juridică care pune în pericol atingerea obiectivelor pe care și le-a stabilit prin Statut.

(6)  În caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării judiciare se vor transmite proporțional către membrii asociației conform algoritmului de reprezentare al localităților membre în Adunarea Generală a Asociației.

Capitolul 10 DISPOZIȚII FINALE

Art. 30 Asociația are obligația să mediatizeze calitatea de membru a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun asociația, în toate activitățile și proiectele desfășurate, folosind stema și alte însemne distinctive ale unităților administrativ-teritoriale respective, în scopul realizării obiectivelor asociației.

Art. 31 Utilizarea de către membrii Asociației și/sau de colaboratorii acesteia, inclusiv de către aparatul tehnic-executiv al Asociației, a stemei și a celorlalte însemne distinctive ale unităților administrativ-teritoriale care compun asociația, în scopul obținerii de foloase personale necuvenite, se pedepsește conform legilor în vigoare și atrage de drept excluderea din asociație.

Art. 32 Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate a Asociației.

Art. 33 Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, incidente activității Asociației, precum și cu prevederile Regulamentului intern al Asociației, atunci când acesta va fi adoptat.

 

***

Prezentul Statut este actualizat conform modificărilor adoptate de Adunarea Generală a Asociației prin Hotărârile nr. 3 / 17.11.2015 , nr. 3 /30.03.2016 și este semnat de către  domnul Emil Boc în baza împuternicirii acordate de AGA conform art. 2 din Hotărârea nr. 3/30.03.2016.

 

Președinte Asociație

Primar Emil Boc