Suprafața totală a Zonei Metropolitane Cluj este de 1,603 km2, ocupând o proporție de 24% din teritoriul județului Cluj Napoca, însă concentrând un procent de 59.87% din populația județului (RPL, 2011).


Viziunea pentru zona metropolitană:

"Zona Metropolitană Cluj va deveni un pol magnetic pentru servicii de cercetare, dezvoltare, inovare și tehnologia informaţiei, mediul adecvat pentru antreprenori, profesionisti si tineri.Locul unde te dezvolţi, ai succes si-ţi cresti copiii."


Direcţiile strategice trasate pentru Zona Metropolitană Cluj (ZMC) sunt:

  • Creșterea competitivității economice bazate pe cunoaștere;
  • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport;
  • Protejarea și îmbunătățirea calitătii mediului;
  • Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale;
  • Dezvoltarea economiei rurale și cresterea productivității în sectorul agricol;
  • Participarea echilibrată a tuturor comunelor din zona metropolitană Cluj la procesul de dezvoltare socio-economică


Obiective:


O1. Dezvoltarea și modernizarea urbanistică a Zonei Metropolitane Cluj, creșterea
mobilității si dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea urbanistică este o prioritate a autorităţilor locale. Modernizarea şi exstinderea
reţelelor edilitare este cosiderata a fi determinată de dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului,
de competitivitatea economică şi calitatea vieţii.
Câteva din reperele individuale în definirea “vieţii de calitate” se referă la accesul la sisteme
centralizare de furnizare de utilităţi publice, infrastructura de transport, facilităţi de agrement
şi orice alt suport al comfortului.


O2. Creșterea competitivității economice a Zonei Metropolitane Cluj
Pentru creşterea competitivităţii economice au fost luate în considerare aspecte privind
industriile motoare şi anume domeniile de activitate care joacă rolul de „motor” adică
antrenează dezvoltarea economică a Zonei Metropolitane Cluj, orientate în jurul unor nevoi şi
provocări majore, cărora să le furnizeze soluţii inovative, potenţate de clustere. Industriile
motoare identificate sunt: industria energetică, sectroul IŢ şi comunicaţii, servicii pentru
afaceri, servicii medicale specializate, învăţământ superior. Se consideră că dezvoltarea
economică pe termen lung este strâns legată de dezvoltarea industriilor motoare. În urma
analizelor a fost evidenţiat faptul că acestea se bazează pe IMM-uri şi potenţialul reprezentat
de resursele umane provenite din mediul universitar bine dezvoltat.


O3. Dezvoltarea serviciilor cu specific social în vederea creșterii calității vieții
locuitorilor din Zona Metropolitană Cluj și Regiunea Nord-Vest

Promovarea incluziunii sociale este o problemă de importanţă regională pentru Zona
Metropolitană Cluj, întrucât se manifestă diferenţe importante de acces la servicii medicale şi
sociale, la educaţie, pe piaţa muncii, între bărbaţi şi femei, pentru mediul rural, faţă de urban,
pentru populaţia romă, pentru persoanele cu dezabilitati, pentru alte grupuri dezavantajate.
Aceste grupuri sunt încă supuse riscului de marginalizare socială determinat, în primul rând,
de discriminare în privinţa accesului la informaţie, educaţie, servicii medicale si sociale.