ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

 ZONA METROPOLITANĂ CLUJ

 

 

Capitolul 1

MEMBRII ASOCIAȚIEI, VOINȚA ȘI SCOPUL ASOCIERII

Art. 1 Datele de identificare ale membrilor fondatori

1.  Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul la Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, reprezentat legal prin primar Emil Boc, în baza HCL nr. 415/2008;

2.  Județul Cluj, cu sediul la Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, reprezentat legal prin președinte Alin Păunel Tișe, în baza HCJ nr. 254/29.10.08;

3.  Comuna Aiton, cu sediul la Aiton, reprezentată legal prin primar Nicolae Făgădar, în baza HCL Nr. 54/24.10.2008;

4.  Comuna Apahida, cu sediul la Apahida, str. Libertății, nr. 122, reprezentată legal prin primar Ionel Fărcaș, în baza HCL Nr. 105/31.10.2008;

5.  Comuna Baciu, cu sediul la Baciu, nr. 792, reprezentată legal prin primar Ioan Pop în baza HCL Nr. 66/06.11.2008;

6.  Comuna Bonțida, cu sediul la Bonțida, nr. 446, reprezentată legal prin primar Vasile Baciu, în baza HCL Nr. 49/27.10.2008;

7.  Comuna Borșa, cu sediul la Borșa, nr. 262, reprezentată legal prin primar Mariana Secară, în baza HCL Nr. 58/22.10.2008;

8.  Comuna Căianu, cu sediul la Căianu, str. Principală, nr. 48, reprezentată legal prin primar Vasile Pop, în baza HCL Nr. 65/27.10.2008;

9.  Comuna Chinteni, cu sediul la Chinteni, str. Principală, nr. 144, reprezentată legal prin primar Magdalena Lucia Suciu, în baza HCL Nr. 132/31.10.2008;

10.  Comuna Ciurila, cu sediul la Ciurila, reprezentată legal prin primar Teodor Cristinel Popa, în baza HCL Nr. 34/17.10.2008;

11.  Comuna Cojocna, cu sediul la Cojocna, str. Republicii, nr. 106, reprezentată legal prin primar Sorin Radu Ranga, în baza HCL Nr. 52/31.10.2008;

12.  Comuna Feleacu, cu sediul la Feleacu, nr. 131, reprezentată legal prin primar Nicolae Balea, în baza HCL Nr. 61/23.10.2008;

13.  Comuna Florești, cu sediul la Florești, str. Avram Iancu, nr. 170, reprezentată legal prin primar Ioachim Vancea, în baza HCL Nr. 225/04.11.2008;

14.  Comuna Gilău, cu sediul la Gilău, reprezentată legal prin primar Dumitru Sfârlea, în baza HCL Nr. 186/21.10.2008;

15.  Comuna Gârbău, cu sediul la Gârbău, nr. 5, reprezentată legal prin primar Gheorghe Lucian Broaina, în baza HCL Nr. 56/22.10.2008;

16.  Comuna Jucu, cu sediul la Jucu, nr. 112, reprezentată legal prin primar Ioan Dorel Pojar, în baza HCL Nr. 42/27.10.2008;

17.  Comuna Petreștii de Jos, cu sediul la Petreștii de Jos, nr. 78, reprezentată legat prin primar Ioan Pîrv, în baza HCL Nr. 10/09.10.2008;

18.  Comuna Tureni, cu sediul la Tureni, str. Principală, nr. 243, reprezentată legal prin primar Elena Daniela Mănăilă, în baz HCL Nr. 51/30.10.2008;

19.  Comuna Vultureni, cu sediul la Vultureni, nr. 73, reprezentată legal prin primar Eugen Mureșan, în baza HCL Nr. 48/29.10.2008 și

Membrii asociați:

20.  Comuna Sânpaul, cu sediul la Sânpaul, str. Principală, nr. 261 A, reprezentată legal prin Ovidiu Colceriu, în baza HCL Nr. 62/16.09.2009;

21.  Comuna Săvădisla, cu sediul la Săvădisla, str. Principală, nr. 35, reprezentată legal prin primar Tamas Gebe Andrei, în baza HCL Nr. 24/24.03.2016.

 

Art. 2 Exprimarea voinței de asociere

Noi, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale menționate la art. 1 ca urmare a înțelegerii intervenite pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ,

(i)  considerând că formatul instituțional al conlucrării intercomunale și interorășenești este determinat de crearea unui spațiu urbanistic comun al unităților administrativ-teritoriale și de promovarea colaborării dintre acestea;

(ii)  considerând ca fiind determinantă, în planul dezvoltării locale, asocierea colectivităților și autorităților teritoriale în probleme precum: dezvoltarea economică și investițională zonală, urbană și rurală, protecția mediului înconjurător, ameliorarea și dezvoltarea infrastructurilor, precum și a serviciilor oferite cetățenilor în vederea creșterii bunăstării acestora și a prosperității unităților administrative membre ale asociației;

(iii)  considerând că rezultatele asocierii vor deveni subiecte de derulare a unor acorduri și înțelegeri viitoare în domenii economice, sociale și administrative, precum și în alte domenii specifice de parteneriat și colaborare;

(iv)  considerând că prin prezenta asociere se va asigura participarea colectivităților și autorităților locale ale membrilor la realizarea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale, precum și a zonei in domenii comune de interes;

(v)  considerând că asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii părților semnatare și că aceasta poate să contribuie la dezvoltarea durabilă locală;

(vi)  decise fiind să favorizeze această asociere și să contribuie astfel la progresul economico-social al localităților și unităților administrativ-teritoriale semnatare, precum și la coeziunea economică și socială care unește populația acestora,

(vii)  luând în considerare faptul că municipiul Cluj-Napoca a fost declarat pol de creștere și beneficiază de avantaje în atragerea de fonduri comunitare și naționale

 

în conformitate cu următoarele acte normative:

 

1.  Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare

2.  Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

3.  Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare

4.  Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare

5.  Legea nr. 3/2003 de aprobare a OG nr. 71/2002

6.  Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare

7.  OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare

8.  Legea nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare

9.  Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare

10.  HG nr. 998/2008

și ca persoanele juridice prin reprezentanții săi legali,

 

am hotărât,

 

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, și în deplină concordanță cu prevederile legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ, care să promoveze interesele noastre comune.

 

Art. 3 Scopul și obiectivele asociației

Misiunea

Asocierea are ca misiune stimularea și sprijinirea creșterii prosperității zonei și a bunăstării cetățenilor acesteia.

Scopul asocierii

Scopul asocierii este dezvoltarea durabilă a zonei metropolitane Cluj prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

Obiective

Asocierea vizează ca obiective cu caracter specific:

-  încurajarea dezvoltării socio-economice, cu abordarea integrată a creșterii economice, dezvoltării sociale și protecției mediului în zona metropolitană Cluj, exploatând statutul de pol de creștere al municipiului Cluj-Napoca.

-  coordonarea dezvoltării spațiale a unităților administrativ-teritoriale membre corelat cu dezvoltarea infrastructurii,

-  încurajarea dezvoltării în ZONA METROPOLITANĂ CLUJ a unei economii de piață competitive internațional,

-  creșterea calității vieții și promovarea coeziunii teritoriale, economice și sociale din ZONA METROPOLITANĂ CLUJ,

-  înlăturarea disparităților dintre localități în condițiile indicatorilor și a nivelului de dotare prevăzut de legea 351/2001,

-  promovarea protecției mediului, cu utilizarea rațională a resurselor naturale conservarea biodiversității,

-  stimularea inovării și a folosirii tehnologiei informaționale și a comunicațiilor în dezvoltarea durabilă a polului de creștere,

-  îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie și a coordonării dezvoltării serviciilor publice.

Activități ale asociației

Asocierea se direcționează către următoarele principale activități:

a.  elaborarea, menținerea și implementarea unui concept strategic coerent de dezvoltare durabilă a zonei metropolitane;

b.  dezvoltarea de proiecte și programe proprii și în regim de parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate, pentru dezvoltarea zonei metropolitane;

c.  elaborarea de documentații tehnico-economice pentru atragerea de fonduri de finanțare nerambursabilă în vederea dezvoltării zonei metropolitane, luând în considerare toate obiectivele specifice precizate;

d.  promovarea strategiei de dezvoltare economică a zonei și realizarea marketingului acesteia în relațiile cu investitorii;

e.  atragerea de investiții directe pentru zonă, atât din categoria celor străine, cât și a celor autohtone;

f.  promovarea și susținerea activității sectorului de întreprinderi mici și mijlocii, incluzând facilitarea acestora de a accede la finanțări de pe piețele de capital sau din surse provenite din fonduri internaționale;

g.  alte activități relevante pentru dezvoltarea Zonei Metropolitane Cluj;

h.  orice alte activități care vizează generarea resurselor proprii de finanțare;

i.  elaborarea, pe baza Planurilor Urbanistice Generale ale fiecărei unități administrative-teritoriale ale zonei, a Planului de Amenajare a Teritoriului Intercomunal al Zonei Metropolitane Cluj;

j.  îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie a unităților administrativ-teritoriale care compun asociația și a întregii zone metropolitane;

k.  dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice;

l.  dezvoltarea turismului și a sectorului terțiar;

m.  dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;

n.  promovarea de soluții integrate și eficiente în vederea construcției de locuințe sociale, participarea activă la programe privind crearea de locuri de muncă și îmbunătățire a nivelului de trai;

o.  elaborarea de strategii, programe, studii și anchete de specialitate în scopul inventarierii problemelor cu care se confruntă populația și diferitele categorii de cetățeni din zona metropolitană;

p.  prevenirea și combaterea infracționalității și a diferitelor comportamente de risc în rândul populației din unitațile administrativ-teritoriale care compun asociația;

q.  încurajarea și promovarea participării școlare și a creșterii nivelului de educație și cultură în rândul tinerilor și a altor categorii vulnerabile;

r.  organizarea de colecte publice și strângere de fonduri;

s.  acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, dezvoltării economice durabile, protecției mediului, precum și în alte domenii de interes general ce privest viața publică;

t.  alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

u.   

Capitolul 2 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ȘI PATRIMONIUL

Art. 4 Denumirea asociației

(i)  Denumirea asociației este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLTANĂ CLUJ și se va identifica sub acest nume care va fi folosit în toate actele emise.

(ii)  Abreviat se va utiliza prescurtarea ADI-ZMC.

 

Art. 5 Forma juridică a asociației

Forma juridică a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ este de persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică, apolitică, constituită în vederea atingerii scopului și obiectivelor asociației.

Art. 6  Însemnele asociației

Asociația va avea ștampilă, siglă și însemne proprii.

Art. 7 Sediul asociației

(i)  Sediul asociației este în România, jud. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 2, ap. 4.

(ii)  Sediul asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director și de administrație.

(iii)  Asociația poate constitui filiale ca structuri teritoriale având organe de conducere proprii și  patrimoniu distinct de cel al asociaiei, poate iniția sau participa la constituirea de alte asociații, consorții și/sau societăți comerciale, atât în zonă, cât și în țară sau în străinătate, în funcție de necesitățile sale de funcționare.

Art. 8 Durata asociației

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CLUJ se constituie pe termen nelimitat, cu începere de a data înregistrării în Registrul Asociațiilr și Fundațiilor.

Art. 9 Patrimoniul inițial al asociației

Patrimoniul la data constituirii asociației este de 600 lei.

 

Capitolul 3

ORGANELE ASOCIAȚIEI

Art.10 Organe de conducere, administrare și control a asociației

(1)  Adunarea Generală a asociației este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea mebrilor asociației la art.1. Cu excepția Județului Cluj, numărul reprezentanților membrilor va fi proporțional cu populația, un reprezentant la 10.000 locuitori, dar nu mai puțin de un reprezentant de fiecare membru. Județul Cluj va fi reprezentat de 4 persoane. În situația acceptării de noi membrii în asociație, unitățile administrativ – teritoriale care au dobândit calitatea de membri asociați vor fi reprezentați în Adunarea Generală a asociației în mod similar. Numărul total al reprezentanților în Adunarea Generală este structurat după cum urmează:

 

 

Denumirea

Populația stabilită la 1 ianuarie 2008

Număr de reprezentanți

1.

Comuna Aiton

1236

1

2.

Comuna Apahida

9545

1

3.

Comuna Baciu

8479

1

4.

Comuna Bonțida

5054

1

5.

Comuna Borșa

1603

1

6.

Comuna Căianu

2470

1

7.

Comuna Chinteni

2766

1

8.

Comuna Ciurila

1451

1

9.

Comuna Cojocna

4451

1

10.

Comuna Feleacu

3610

1

11.

Comuna Florești

22.813

2

12.

Comuna Gârbău

2630

1

13.

Comuna Gilău

8292

1

14.

Comuna Jucu

4137

1

15.

Comuna Petreștii de Jos

1740

1

16.

Comuna Tureni

2512

1

17.

Comuna Vultureni

1438

1

18.

Municipiul Cluj-Napoca

324.576

32

19.

Județul Cluj

692021

4

20.

Comuna Sânpaul

2.382

1

21.

Comuna Săvădisla

4.392

1

 

(2)   Organul de administrare al asociației este Consiliul director și de administrație, cu rol de organ executiv, și se compune din primarii unităților administrativ-teritoriale membre și președintele consiliului județean, rezultând un total de 21 membri. Președinția Consiliului director și de administrație este deținută de reprezentantul municipiului Cluj – Napoca.

(3)  Controlul financiar intern al asociației este asigurat, conform art. 27 din O.G. nr. 26/2000, de un Cenzor propus de președintele Consiliului Director și de administrație al asociației și aprobat de Adunarea Generală.

(4)   Atribuțiile organelor de conducere, administrare și control, precum și structurile interne ale asociației sunt prevăzute în Statutul asociației.

 

Art. 11 Persoanele împuternicite

Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj este Mihaela Miron, consilier juridic din Serviciul Juridic – contencios, Municipiul Cluj-Napoca.

 

Art.12 Alte prevederi

Prezentul Act Constitutiv se completează cu Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ  CLUJ,  care detaliază din punct de vedere tehnic structurile interne ale asociației și atribuțiile acestora, precum și modalitățile curente de funcționare ale acestora.

 

***

 

Prezentul Act Constitutiv este actualizat conform modificărilor adoptate de Adunarea Generală a Asociației prin Hotărârile nr. 3 / 17.11.2015 , nr. 3 /30.03.2016 și este semnat de către  domnul Emil Boc în baza împuternicirii acordate de AGA conform art. 2 din Hotărârea nr. 3/30.03.2016.

 

Președinte Asociație

Primar Emil Boc